Первісна функції

Прокрутити вниз

Первісна функції

Функція  F(x) називається первісною функції  f(x) на даному проміжку, якщо для будь-якого x  з цього проміжку  F‘(x) = f(x).

Функція F(x) називається первісною (примітивною) для функції f(x) на інтервалі дійсних чисел, якщо

f(x) = F'(x) для всіх xJ.

Нехай функція F — первісна функції f на інтервалі J. Тоді

  • функція F(x) є неперервною на інтервалі J;
  • функція F(x) + C теж є первісною для f на J, де C ∈ R — довільна стала (якщо функція f(x) має первісну, то вона має нескінченну кількість первісних);
  • будь-яка первісна для f на J може бути представлена у вигляді F(x) + C, де C ∈ R — довільна стала.

Ознака сталості функції

Якщо на деякому проміжку буде виконуватися рівність F’(x)=0,то тоді функція F на цьому проміжку постійна. Як вже відомо, для деякої функції f існує нескінченна багато її первісних.Всі первісні для деякої функції f можна записати з допомогою загального виду первісних.

Основна властивість первісної

Якщо функція F(x) є первісною для функції  f(x) на даному проміжку, а  C  – довільна стала, то  F(x)+C  є також первісною для функції  f(x), при цьому будь-яка первісна для функції  f(x) на даному проміжку може бути записана у вигляді F(x)+C , де С – довільна стала.

Графіки первісних
Графіки первісних

Графіки будь-яких первісних одержуються один з одного паралельним перенесенням уздовж осі ОУ.

 

 

 

 

 

Невизначений інтеграл

Задача диференціального числення — знаходження похідної від заданої функції y = f(x). Задача інтегрального числення протилежна: потрібно визначити функцію, похідна від якої відома. Фундаментальними поняттями інтегрального числення є поняття первісної та невизначеного інтегралу.

Функція F — первісна для f на J. Невизначеним інтегралом від функції f називається сукупність усіх первісних цієї функції, тобто вираз

 ∫f(x)dx = F(x) + C , x ∈ J.       де C ∈ R — довільна стала.

Функція f називається підінтегральною функцією,

f(x)dxпідінтегральним виразом,

C  — сталою інтегрування,

xзмінною інтегрування.

З геометричної точки зору невизначений інтеграл — це сукупність  ліній F(x) + C

Методи знаходження первісної:

Знаходження первісної для заданої функції f(x) називається інтегруванням. Для обчислення первісної використовуються ті самі методи, що і для обчислення невизначеного інтегралу, а саме

  • Таблиця основних формул інтегрування
  • Метод підстановки (або формула заміни змінної)
  • Метод інтегрування частинами
При обчисленні невизначеного інтеграла використовують заміну змінної і наступну залежність:
Якщо 𝑥=𝑓(𝑡), то 𝑑𝑥=𝑓(𝑡)𝑑𝑡
Так само, якщо в залежності поміняти місцями 𝑥 і 𝑡.
Якщо 𝑡=𝑓(𝑥), то 𝑑𝑡=𝑓(𝑥)𝑑𝑥.

Таблиця первісних

Функція f(x) Загальний вигляд первісних F(x) + C
0 C
1 x+C
xn(n≠-1) (xn+1/n+1)+C
1/x ln│x│+C
sin x -cos x + C
cos x sin x + C
1/cos²x tg x + C
1/sin²x -ctg x + C
ex ex= ex + C
ax (ax/lna) + C

Приклад 1

Завдання: Знайдіть первісні для функції f(x)=x +cosx

Розв’язання:

Оскільки для х одна з первісних є x²/2 , а для cos x однією з первісних є sin x, то однією з первісних функції x+cos x є функція x²/2+sinx , отже F(x)=x²/2+sinx+C.

ВідповідьF(x)=x²/2+sinx+C

Приклад 2

Завдання. Знайдіть первісні для функції f(x)=5ex+7sinx3x2.

Розв’язання:

Оскільки однією з первісних для функції ex є функція ex, то однією з первісних для функції 5ex є 5ex; оскільки однією з первісних для функції sin x є –cos x; первісною 3x2 є x3/3

Отже, F(x)=5ex7cosx+x3+C

F(x)=5ex−7cos⁡x+x3+C – первісні для функції f(x)=5ex+7sinx3x2

ВідповідьF(x)=5ex7cosx+x3+C

Приклад 3

Завдання: Знайдіть первісні для функцій:

а) f(x)=(73x)5

б) f(x)=e2x1

Розв’язання:

а) оскільки первісною для функції x5 є функція x6/6, то шукані первісні

F(x) = (1/3)(73x)6/6 + C = (73x)6/18+C;

     б) оскільки однією з первісних для функції ex є функція ex, то маємо

F(x)=(1/2)e2x1 + C.

Відповідь:

а) F(x)=(73x)6/18+C

б) F(x)=(1/2)e2x1 + C.

Не зрозумів матеріал – приходь на заняття, пояснимо більш детально !