if…else, switch, do…while, for

Прокрутити вниз

Тести з програмування

Тести з програмування – це серія статей із тестовими завданнями для перевірки знань з різних тем. Пройшовши тест, ви отримуєте сертифікат, який можете обміняти в адміністратора нашої школи на коїни. Коїни – валюта школи GoMother, яку учні школи заробляють на заняттях і потім можуть придбати за ці гроші собі різні подарунки.

Для управління процесом виконання програми C# надає умовні оператори if і switch, а для запуску повторюваних дій цикли: for, while (do/while) і foreach. Ці конструкції ми розберемо у цьому уроці.

Умовні оператори

Умовні оператори – це конструкції, що дозволяють керувати ходом реалізації програми залежно від певних умов. У мові C# присутні два типи таких конструкцій: if…else і switch…case.

Оператор if

Конструкція if…else дозволяє перевірити деяку умову на істинність і, залежно від результату, виконати той або інший блок коду. Синтаксис умовного оператора if…else:

if (Умова_1)

{

// Блок виконається, якщо Умова 1 має значення true

}

else if (Умова_2) // Необов’язкова частина

{

// Блок виконається, якщо Умова 2 має значення true

}

else // Необов’язкова частина

{

// Блок виконається, якщо Умова 1 та Умова 2 мають значення false

}

Місце умови може бути змінна типу bool, або вираз, значення якого має тип bool.

Приклад роботи з оператором if:

int n1 = 9;

int n2 = 12;

if (n1 < n2)

{

Console.WriteLine($”Число {n1} менше числа {n2}”);

}

У наведеному вище прикладі вираз 9 < 12 має значення true, тому виконується блок коду після оператора if. Додамо конструкцію else і задамо значення змінним n3 і n4, за яких вираз, що визначає умова, матиме значення false:

intn 3 = 15;

intn 4 = 12;

if (n3 < n4)

{

Console.WriteLine($”Число {n3} менше числа {n4}”);

}

else

{

Console.WriteLine($”Число {n3} більше числа {n4}”);

}

Для окремого контролю варіанта, коли порівнювані числа дорівнюють, можна скористатися конструкцією if else:

intn 5 = 13;

intn 6 = 12;

if (n5 < n6)

{

Console.WriteLine($”Число {n5} менше числа {n6}”);

}

else if (n5 >n6)

{

Console.WriteLine($”Число {n5} більше числа {n6}”);

}

else

{

Console.WriteLine($”Число {n5} рівно числу {n6}”);

}

Мова C# не обмежує нас у допустимому числі використовуваних блоків else if. Але в більшості випадків завдання такого розгалуження зводиться до найпростішого зіставлення з прикладом, яке можна виконати з підтримкою конструкції switch … case. Оператор | switch |

Синтаксис конструкції має подальший вигляд:

switch (Вираз)

{

case Шаблон_1:

// Блок коду виконується, якщо Виразу відповідає Шаблон_1

break;

case Шаблон_2:

// Блок коду виконується, якщо Виразу відповідає Шаблон_2

break;

// …

default:

// Блок коду виконується, якщо серед перерахованих у case шаблонах

// немає відповідного

break;

}

Залежно від версії мови C# допустимі різні шаблони, які можна використовувати в блоках case. У C# 6 і ранніх версіях допустимі лише константи наступних типів:

 • char;
 • string;
 • bool;
 • ціле значення;
 • enum.

З# 7 і пізніші версії підтримують вищезгаданий шаблон констант та інші види шаблонів.

Подивимося на приклад роботи з switch:

int n7 = 1;

switch (n7)

{

case 1:

Console.WriteLine(“Case 1”);

break;

case 2:

Console.WriteLine(“Case 2”);

break;

default:

Console.WriteLine(“Default case”);

break;

}

Оператор switch шукає збіг значення змінної n7 зі значеннями, зазначеними після case. Якщо збіг знайдено, то виконується код усередині блоку case. Блок case може закінчиться оператором:

 • break – переривання коду в конструкції switch;
 • goto case – використовується якщо необхідно перейти в інший case;
 • return – завершує виконання методу і повертає зазначене значення;
 • throw – використовується для викиду виключення.

Якщо серед шаблонів в case не було знайдено відповідного, то буде виконано код у блоці default.

Як шаблони в case можуть виступати:

 • шаблони констант;
 • шаблони типів;
 • вираз із ключовим словом when.

Розглянемо їх докладніше.

Шаблон константи

Зразок константи думає, що ми порівняємо значення вираз із switch з константами, які розташовуються в блоках case. Як вже було сказано вище, в такому варіанті роботи switch … case можливі константи наступних типів: char, string, bool, цілісне значення у enum. У 1-му прикладі, що демонструє роботу оператора switch, вже був наведений варіант зі зразком константи, наведемо ще один, на цей раз, це буде робота з рядками:

string s1 = “Three”;

switch (s1.ToLower())

{

case “one”: Console.WriteLine(“Case one”)break; 

case “two”: Console.WriteLine(“Case two”)break; 

case “three”: Console.WriteLine(“Case three”)break; 

case “four”: Console.WriteLine(“Case four”)break; 

case “five”: Console.WriteLine(“Case five”)break; 

default: Console.WriteLine(“Default case”)break; 

} 

Шаблон типу

Шаблон типу передбачає зіставлення результату обчислення виразу, яке передається у switch, з типом, зазначеним у case:

case type var_name

У разі якщо результат виразу можна привести до зазначеного типу, то отримане значення присвоюється змінною із зазначеним ім’ям – var_name.

Для завдання альтернативи зі значенням null використовуйте наступний формат:

case null

У документації Microsoft наводиться список умов, за яких результат виразу буде успішно приведений до вказаного в case типу, перерахуємо деякі з них:

 • вираз має зазначений тип type;
 • результат виразу реалізує інтерфейс type;
 • результат виразу має тип похідний від type.

Для демонстрації створимо кілька допоміжних класів:

class Transport { public string Name { getset} }  

class Bicycle : Transport { }  

class Moto : Transport { }  

class Car : Transport { } 

Оператор switch…case, що працює з цими класами, може виглядати так:

object trans = new Moto() { Name = “Suzuki” }; 

switch (trans) 

{ 

case Bicycle bicycle: Console.WriteLine($“Bicycle: {bicycle.Name})break; 

case Moto moto: Console.WriteLine($“Moto: {moto.Name})break; 

case Car car: Console.WriteLine($“Car {car.Name})break; 

case Transport transport: Console.WriteLine($“Transport {transport.Name})break; 

case null: Console.WriteLine(“Transport is null!”)break; 

} 

Вираз із ключовим словом when

Мова C#, починаючи з версії 7.0, дозволяє використовувати у switch…case пропозиція when для реалізації можливості використання додаткової умови. У цьому випадку типи після ключового слова case можуть збігатися і додаткова фільтрація буде проводитися за умовою після when. Тести з програмування – це серія безплатних тестів, спрямованих на перевірку знань учнів.

Доповнимо клас Transport, який ми створили в розділі “Шаблон типу”, властивістю WheelsCount:

class Transport

{

public string Name { get; set; }

public int WheelsCount { get; set; }

}

Реалізуємо можливість роздільної роботи з трьома варіантами велосипедів:

object bc = new Bicycle() { Name = “Trec”, WheelsCount = 1 }; 

switch (bc) 

{ 

case Bicycle bicycle when bicycle.WheelsCount == 1: Console.WriteLine($“Bicycle: {bicycle.Name}, type – monocycle”)break; 

case Bicycle bicycle when bicycle.WheelsCount == 2: Console.WriteLine($“Bicycle: {bicycle.Name}, type – classic”)break; 

case Bicycle bicycle when bicycle.WheelsCount == 3: Console.WriteLine($“Bicycle: {bicycle.Name}, type – tricycle”)break; 

case Moto moto: Console.WriteLine($“Moto: {moto.Name})break; 

case Car car: Console.WriteLine($“Car {car.Name})break; 

case Transport transport: Console.WriteLine($“Transport {transport.Name})break; 

case null: Console.WriteLine(“Transport is null!”)break; 

} 

Тернарний оператор

Підсумком обчислення тернарного оператора є одна з 2-х альтернатив, яка вибирається в залежності від істинності обґрунтування, що перевіряється.

Синтаксис оператора має подальший вид:

condition ? if_true:: if_else

Залежно від значення логічного вираження condition повертається результат обчислення виразу if_true або if_else. Нижче наведено приклад, що демонструє роботу цього оператора:

int n8 = 5; 

int n9 = 8; 

int largerNumber = n8 > n9 ? n8 : n9; 

У прикладі, за допомогою оператора? визначається, яке з двох чисел більше, і відповідне значення, надається змінної largerNumber. Після прочитання статті рекомендуємо вам пройти тести з програмування та виявити прогалини у знаннях.

Цикли

Цикли в мовах програмування призначені для побудови конструкції, що виконує заданий блок коду кілька разів, яке визначається тією чи іншою умовою. C# надає чотири різні варіанти побудови циклів.

Цикл for

Цикл for має наступний синтаксис:

for(ініціалізація лічильника; умова; ітератор)

{

// Оператор (набір операторів)

}

Ініціалізатор – це вираз, який обчислюється перед виконанням тіла циклу. Зазвичай тут ініціалізується локальна змінна, яка буде застосовуватися як лічильник.

Умова – це вираз, який перевіряється перед будь-якою новою ітерацією циклу. Якщо значення виразу дорівнює true, то буде виконано тіло циклу, якщо false відбудеться вихід з циклу і виконається подальша за ним інструкція.

Ітератор – це вираз, який обчислюється після будь-якої ітерації. Зазвичай тут відбувається зміна локальної змінної, оголошеної в ініціалізаторі.

Перераховані вирази: ініціалізатор, умова та ітератор поділяються символом “точка з комою”. Цикл for комфортно застосовувати, коли відомо число повторень.

Приклад роботи з циклом for:

for (int i = 0; i < 3;
i++) {

console.writeline(“Квадрат числа I” + i * i);

}

У ньому ми ініціалізуємо локальну змінну значенням нуль, після цього перевіряємо, що змінна менш як 3, виконуємо тіло циклу – виводимо в консоль значення числа і у квадраті. На всякій ітерації додаємо до змінної та значення один, знову перевіряємо умову і виконуємо тіло циклу, і так, доки умова (і <три) буде правдивою.

Цикли while і do/while

У C# цикл while має наступну конструкцію:

while (умова)

{

// Тіло циклу

}

У цьому циклі перевіряється умова, і якщо воно є істинним, то виконується набір операторів усередині тіла циклу. Обов’язково переконайтеся, що змінюєте змінну, від якої залежить умова, інакше цикл стане нескінченним, якщо це не є метою. Приклад роботи з циклом:

int i = 0;

int number = 3;

while(i <= number) {

Console.WriteLine(“Ітерація циклу номер ” + i);

i++;

}

Console.ReadKey();

Цикл do/while має наступний синтаксис:

do {

//Тіло циклу

} while (умова);

Відмінність do/while полягає в тому, що перевірка умови відбувається після тіла циклу, що призводить до того, що незалежно від умови цикл виконається хоча б один раз.

Тести з програмування швидкий метод перевірити свої знання!

Приклад роботи з циклом do/while:

int j = 0;

int number2 = 3;

do

{

Console.WriteLine(“Ітерація циклу номер” + j);

j++;

} while (j > number2);

Console.ReadKey();

Цикл foreach

Останній варіант циклу, який ми розглянемо в цьому уроці – це foreach. Синтаксис оператора foreach має такий вигляд:

foreach (тип ім’я_змінної_циклу in колекція)

{

// Тіло циклу

}

Оператор foreach використовується для обходу колекцій, послідовно переходячи від елемента до елемента в циклі. В такому випадку, під колекцією розуміється тип, який:

 • реалізує інтерфейс System.Collections.IEnumerable або System.Collections.Generic.IEnumerable<T>;
 • реалізує відкритий метод GetEnumerator, що повертає інтерфейс, клас або структуру, що мають відкриту властивість Current і метод MoveNext.
Приклад роботи з оператором foreach:

int[]nums=={6,3,6,8,9,12,4,5,88,54,3,66,78,10,12,5,7,9,3;

int result = 0;

foreach (int n in nums)

{

if (n > 10)

{

result++;

}

}

Console.WriteLine($”Кількість чисел у масиві понад 10: {result}”);

У ньому ми визначаємо кількість чисел, що понад десяти, у вихідному масиві.

Тип змінної циклу в операторі foreach можна задавати явно, як це було зроблено в прикладі вище, так і не явно за допомогою ключового слова var:

result==0;

foreach (var n in nums)

{

if (n < 10)

{

result++;

}

}

Console.WriteLine($”Кількість чисел у масиві менш як 10: {result}”);
Тести з програмування – проходь та отримуй призи!

Оператори переходу

Мова C# надає спеціальні оператори для переривання виконання всього циклу та для примусового завершення поточної ітерації з переходом до наступної. Перше завдання вирішує оператор break. Якщо в програмі використовується кілька вкладених циклів, то при використанні break, вихід буде виконаний тільки з того циклу, де цей оператор був викликаний. Оператор continue примусово завершує поточну ітерацію циклу і переходить до наступної. При цьому для циклу while і do/while відбувається перехід до умовного вираження, а в циклі for спочатку обчислюється ітераційний вираз, а потім перевіряється умова:

Console.WriteLine(“### Оператори переходу”);

for (int i = 0; i < nums.Length; i++) 

{ 

if (nums[i] > 10) 

{ 

Console.WriteLine(${nums[i]} > 10″); 

continue; 

} 

if (> 7) 

{ 

Console.WriteLine(“Break cycle”); 

break; 

}  

} 

LINQ як інструмент обходу колекцій

Існує більш комфортний інструмент для роботи з колекціями – це мова запитів LINQ. У цій статті ми розберемо деяку кількість прикладів роботи з LINQ для того, щоб показати які з його перспектив і зацікавити вас на наступне освоєння цього інструменту. Спочатку нами будуть розглянуті деякі з способів розширення послідовностей, які надає простір імен System.Linq, після цього буде наведено приклад, що демонструє роботу з мовою LINQ. Нижче представлені два приклади, 1-й – це варіант реалізації деякого алгоритму з застосуванням циклів, 2-й – даний алгоритм, але рішення побудоване з підтримкою LINQ. Тести з програмування з основ C#.

Приклад без LINQ

Звернемося до раніше створеного масиву nums, витягнемо з нього тільки парні елементи і зведемо їх у квадрат, отримані значення помістимо в новий масив evenSq:

var evenSq = new List<int>(); 

foreach (var n in nums) 

{ 

if (n % 2 == 0) 

{ 

evenSq.Add(n * n); 

} 

} 

Приклад з LINQ

Виконаємо ту ж операцію за допомогою LINQ:

evenSq = nums

.Where(v => v % 2 == 0)

.Select(v => v * v)

. ToList ();

З підтримкою способів розширення з System.Linq можна виконувати над колекціями операції фільтрації, перетворення, групування, агрегування, формування колекцій і т.д.
д. Розглянемо яке з цих перспектив.

Тести з програмування: Фільтрування

Для фільтрації елементів в колекції використовуйте спосіб, якому в якості доводу передається предикат, якщо його значення правдиво для елемента колекції, то він (елемент) залишається, у зворотному випадку відкидається.

Витягнемо з масиву nums числа, значення яких понад 10:

var arr1 =?nums.Where(v => v > 10).ToList(); // Take elements thats higher then 10

Перетворення

Метод Select застосовує передану їй функцію до елементів колекції та формує на базі отриманих значень нову колекцію. Віднімемо з елементів nums константу 7:

var arr2 = nums.Select(v => v – 7).ToList(); // Sub 7 from every elements

Побудуємо на базі nums новий масив, елементами якого будуть bool значення: true, якщо відповідний елемент у nums парний, false – в іншому випадку.

var arr3 = nums.Select(v => v % 2 == 0).ToList();

Розглянемо ще один приклад роботи з LINQ.

Створимо клас FootballTeams для представлення футбольної команди:

public class FootballTeam 

{ 

public string Name { getset} 

public string Country { getset} 

public int Group { getset} 

public int PlaceGroup { getset} 

} 

Створимо метод для створення даних про результати футбольних матчів:

private static List<FootballTeam> CreateList()

{

return new List<FootballTeam>

{

{ new FootballTeam() { Name=”Zenit”, Country=”Russia”, Group= 1, PlaceGroup= 3, NumberpointsScored = 3}},

{ new FootballTeam() { Name=”Ajax”, Country=”Holand”, Group= 1, PlaceGroup= 2, NumberpointsScored = 4}},

{ new FootballTeam() { Name=”Manchester United”, Country=”England”, Group= 1, PlaceGroup= 1, NumberpointsScored = 6}},

{ new FootballTeam() { Name=”Bavaria”, Country=”Germany”, Group= 2, PlaceGroup= 1, NumberpointsScored = 8}},

{ new FootballTeam() { Name=”Spartak”, Country=”Russia”, Group= 2, PlaceGroup= 2, NumberpointsScored= 6}},

{ new FootballTeam() { Name=”Real”, Country=”Italy”, Group= 2, PlaceGroup= 3, NumberpointsScored = 3}},

{ new FootballTeam() { Name=”Arsenal”, Country=”England”, Group= 3, PlaceGroup= 2, NumberpointsScored = 9}},

{ new FootballTeam() { Name=”Shakter”, Country=”Ukrane”, Group=3, PlaceGroup= 3, NumberpointsScored = 6}},

{ new FootballTeam() { Name=”Barselona”, Country=”Espane”, Group= 3, PlaceGroup= 1, NumberpointsScored = 12}}

};

}

Створимо змінну для зберігання результатів матчів:

var teams = CreateList();

Скористаємося LINQ запитом та виберемо з нашої колекції всі команди, які займають перше місце в групах та виведемо на екран назву команди та кількість зароблених очок.

var teams = CreateList();

var selectedTeams = from team in teams

where team.PlaceGroup == 1 // фільтрація

orderby team.Name // впорядкування на ім’я

select team; // Вибір об’єкта

foreach (var team in selectedTeams)

{

Console.WriteLine(team.Name + ” ” + team.NumberpointsScored);

}

Завдяки LINQ можна використати один і той же запит до різних джерел даних, крім цього, такі запити економлять ресурси та виконуються значно швидше, ніж звичайний обхід колекцій засобами, тому що робота йде з вже відфільтрованими даними, і колекцію. Тести з програмування, що допоможуть згадати основи програмування та перевірити свої знання.